wtorek, 14 października 2008

Władze Koła Bronioznawczego:

2004-2007
Prezesi sekcji Bronioznawczej Koła Archeologów: Wojciech Wasiak, Katarzyna Badowska.

2007-2008
Prezes Koła Bronioznawczego Studentów Archeologii: Wojciech Wasiak
Wiceprezes Koła Bronioznawczego Studentów Archeologii: Katarzyna Badowska

Koło naukowe kładzie nacisk na działania kreatywne i interdyscyplinarne, stąd wśród członków Koła są nie tylko studenci bronioznawstwa, ale także studenci prawa, mechaniki (Politechnika Łódzka) czy ambitni bronioznawcy - amatorzy. Co ważne, z Kołem Bronioznawczym współpracują także uczniowie łódzkich liceów, planujący studia na kierunkach historycznych.

Plany działań Koła Bronioznawczego studentów Archeologii:

Realizacja Studenckiej Konferencji Bronioznawczej jako cyklicznego wydarzenia naukowego.

Rozwój współpracy interdyscyplinarnej i współpracy z innymi ośrodkami naukowymi.

Poznawanie i rozwój programu integracji terminologii naukowej używanej przez specjalistów z różnych przedziałów czasowych i rożnych specjalizacji naukowych.

Rozwój działań z zakresu archeologii eksperymentalnej i rekonstrukcji historycznej jako metod naukowych badań.

Rozwój działań z zakresu archeologii eksperymentalnej i rekonstrukcji historycznej jako atrakcyjnych metod aktywizacji środowiska studenckiego oraz jako metody popularyzacji nauk historycznych.

Rozwój współpracy z muzeami i różnymi środowiskami zainteresowanymi historią uzbrojenia.

Wybór nowych władz Koła, związany z zakończeniem studiów przez dotychczasowe władze.

Popularyzacja działań Koła i uporządkowanie ich internetowej prezentacji.

Spotkania i praca członków Koła:

Oprócz spotkań poświęconych pracy i działaniom organizacyjnym, organizowaliśmy także pokazy filmów historycznych z omówieniem elementów historycznych oraz bronioznawczych (np. Krzyżacy, Królestwo Niebieskie).

Rozwijamy systematycznie popularną w świecie działalność z zakresu archeologii eksperymentalnej i rekonstrukcji historycznej. W 2004 r. rozpoczęto współpracę z Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Dagome” zajmującą się popularyzacją osiągnięć nauk historycznych. W 2007 roku udało się także nawiązać współpracę ze Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Dziedzictwa Naukowego, od lat zajmującym się archeologią eksperymentalną we współpracy z lubelskim i rzeszowskim środowiskiem naukowym. Utrzymujemy też kontakty z przedstawicielami innych ośrodków naukowych, oraz przedstawicielami środowisk studenckich.

Członkowie Koła opracowali także graficzne prezentacje schematów rozwoju uzbrojenia, wizualizacje konstrukcyjne budowli obronnych oraz rekonstrukcje uzbrojenia będące przydatnymi w prezentacjach a także jako pomoce naukowe.

Koło Bronioznawcze ułatwiło też swoim członkom dostęp do oryginalnych zabytków, nie tylko dzięki wystawie „Dawna Broń”, ale także dzięki współpracy z Muzeum Miejskim w Pabianicach, gdzie udało się dokonać dokumentacji fotograficznej i obserwacji unikalnego zabytku – jedynego hełmu z okresu przedrzymskiego, znalezionego na ziemiach polskich. Prowadzono też liczne spotkania poświęcone różnicom w terminologii i metodach badań broni z różnych epok.

Spotkania z gośćmi specjalnymi Koła:

Zorganizowano wiele spotkań naukowych, poświęconych metodyce badań oraz kwestiom prawnym i organizacyjnym w archeologii. Omawiano też popularną recepcję archeologii we współczesnej kulturze. Między innymi spotkaliśmy się:

Z pracownikami naukowymi IAUŁ: m.in. dr A.  Marciniak-Kajzer, dr A. Andrzejewską, dotyczące kultury materialnej wczesnego i późnego średniowiecza;

Z naukowcami spoza naszego ośrodka - dr Nicolasem Secundą z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Toruńskiego, dotyczący uzbrojenia w armii Aleksandra Macedońskiego.

Z absolwentem naszego Instytutu, mgr Krystianem Kozerawskim dotyczącym metodyki prac wykopaliskowych w Irlandii i Wielkiej Brytanii oraz o wieżach typu broch w Szkocji;

Wizyta członków Koła Szare Banderia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego - spotkanie z mgr (jeszcze) Lechem Markiem dotyczące mieczy wczesnośredniowiecznych.

Prezentacje:

10-11 września 2008 r. Łódzki Salon Maturzystów 2008. Poszerzenie stanowiska Wydziału Filozoficzno-Historycznego i prezentacja Wydziału oraz  Instytutu Archeologii we współpracy z Kołem Naukowym „BIFAS”.

Jesień 2006 r. Udział w podobnym przedsięwzięciu we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Etnologów (SKNE).

Maj 2008 r. Festyn archeologiczny „Żelazne Korzenie”, Starachowice. Prezentacje sposobów walki przedstawicieli Kultury Przeworskiej z wczesnego okresu rzymskiego, w oparciu o prace dr Bartosza Kątnego. Organizator: „Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Naukowego”.

Lipiec 2008 r. festiwal historyczny/ warsztaty archeologii eksperymentalnej „Łódzka Wioska Historyczna”. Warsztaty archeologii eksperymentalnej dla środowisk rekonstrukcji historycznej oraz popularyzacja nauk historycznych przy użyciu widowiskowych metod rekonstrukcyjnych. „Łódzka Wioska Historyczna” była też jednym ze sponsorów „I Studenckiej Konferencji Bronioznawczej”, zaprezentowano tam też w szerszym, praktycznym zakresie niektóre z zagadnień poruszonych na w/w konferencji. Zaprezentowano także wyniki długoletnich badań nad traktatami szermierczymi prowadzonymi przez międzynarodowe stowarzyszenie ARMA (U.S.A.)


Sierpień 2008 r. festiwal archeologii eksperymentalnej „Dymarki Świętokrzyskie”. Prezentacje rekonstrukcji uzbrojenia kultury przeworskiej. Organizator: „Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Naukowego”.

Konferencje

Maj 2007 r. Konferencja Studencka „Archeologia eksperymentalna, rekonstrukcja historyczna - możliwości badawcze”, Wrocław. Wystąpienia dwóch członków Bronioznawczego Koła Naukowego z trzema referatami.

Maj 2008 r. I Studencka Konferencja Bronioznawcza „Broń i wojna w dziejach człowieka”, Łódź. Interdyscyplinarne spotkanie studentów historii, archeologii, czy filozofii z całej Polski, także z aktywnym udziałem przedstawiciela Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Wydarzenie uświetnione także udziałem autorytetów naukowych, wspierane było przez Katedrę Bronioznawstwa IA, Instytut Archeologii W.F-H. UŁ, Fundację Uniwersytetu Łódzkiego, Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Wiesława Pusia. Organizator: Bronioznawcze Koło Naukowe Studentów Archeologii „Szare Banderia”

Cele konferencji:
ekspozycja roli archeologii w badaniach historii nowożytnej
przegląd zakresu zainteresowań bronioznawczych w naukach historycznych i poza nimi
przegląd różnic w terminologii bronioznawczej.
integracja środowiska, oraz nawiązanie współpracy
ekspozycja dokonań łódzkiego środowiska bronioznawczego
Zorganizowano też pokazy z zakresy archeologii eksperymentalnej, oraz rekonstrukcje poglądowe i procesowe zabytków.

Obecnie trwają prace nad wydaniem materiałów pokonferencyjnych oraz nad kolejną Studencką Konferencją Bronioznawczą. Zrealizowano we współpracy z Kołem Naukowym „BIFAS”.

Planowana II Studencka Konferencja Bronioznawcza. Trwają przygotowania.

Wystawy zorganizowane przez Koło:


Lato 2008 r. Festiwal Historyczny „Łódzka Wioska Historyczna”, warsztaty archeologii eksperymentalnej, udział studentów i absolwentów archeologii z Rzeszowa, Lublina, Wrocławia i Łodzi. Popularyzacja nauk historycznych.

Wystawy zorganizowane przez Koło:


Październik 2007 r. Wystawa Stała Bronioznawczego Koła Naukowego.
Aktualizacja materiału ekspozycyjnego i rozwinięcie tematyki rekonstrukcji historycznej i współpracy studentów z różnych ośrodków naukowych przy popularyzacji nauk historycznych, sprawozdanie z konferencji studenckiej we Wrocławiu. Wystawa przeredagowana wiosną 2008, przed I Studencką Konferencją Bronioznawczą „Broń i wojna w dziejach człowieka” i przeniesiona na czas konferencji do Instytutu Historii W.F-H. UŁ.

Wystawy zorganizowane przez Koło:


Jesień 2006 r. Wystawa Stała Bronioznawczego Koła Naukowego. Ekspozycja o charakterze popularyzującym działania i osiągnięcia Koła, wybrane wydarzenia z dziedziny archeologii oraz możliwości archeologii eksperymentalnej i rekonstrukcji historycznej.

Wystawy zorganizowane przez Koło:
2006-2007 r. „Broń Pierwotna” (Muzeum Miasta Pabianic). Wystawa wcześniej przedstawiona w Instytucie Archeologii, została dostosowana do innych warunków prezentacji i gościła od października 2006 do sierpnia 2007 w budynku głównym Muzeum Miasta Pabianic.

Wystawy zorganizowane przez Koło:


Jesień 2005 - wiosna 2006 r. „Broń Pierwotna” (Instytut Archeologii UŁ). Wystawa ta  miała na celu poszerzenie zakresu badań bronioznawczych, zwykle skupionych na średniowieczu. W tym celu nawiązano współpracę z  Kołem Naukowym „BIFAS”, którego członkowie wykonali rekonstrukcję elementów kamiennych dawnej broni. Te właśnie artefakty oraz zabytki zaprezentowano w kontekście analiz porównawczych i etnograficznych oraz pełnych rekonstrukcji broni. Sporządzono przegląd działań z zakresu archeologii eksperymentalnej dokonywanych w Niemczech i U.S.A. Przedstawiono także kontekst kulturowy prezentowanych artefaktów. Z końcem roku akademickiego wystawę przeniesiono do Muzeum Miasta Pabianic.

Wystawy zorganizowane przez Koło:
24 kwietnia 2005 r. „Dawna Broń” (Instytut Archeologii UŁ).
Zgromadziła wiele unikatowych zabytków. Dokonano dokumentacji ciekawszych zabytków, przeanalizowano skuteczność metod konserwacji oraz przeprowadzono wiele obserwacji przydatnych w dalszych pracach członków Koła Naukowego. Na wystawie można było obejrzeć zarówno zabytki jak i ich rekonstrukcje, przedstawienia ikonograficzne, schematy działania i plansze edukacyjne. Wystawa w pełnej formie dostępna była przez dwa tygodnie, po czym została przeredagowana i zaprezentowana w ograniczonym zakresie ze względu na koniec terminu udostępnienia zabytków. Pewne elementy wystawy do dziś stanowią stały element wystroju Instytutu Archeologii UŁ.

Sprawozdanie z działalności Bronioznawczego Koła Naukowego Studentów Archeologii „Szare Banderia” w latach 2004-2008r.

W latach 2004 – 2008 podjęto działania w wyniku, których odnowiono działalność Sekcji Bronioznawczej Koła Naukowego Studentów Archeologii IAUŁ i przekształcono ją w samodzielne Bronioznawcze Koło Naukowe działające przy Katedrze Bronioznawstwa Instytutu Archeologii, Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach działalności Koła organizowano wystawy, spotkania z bronioznawcami, wycieczki oraz „I Studencką Konferencję Bronioznawczą – Broń i Wojna w dziejach człowieka”. Poświęcono też wiele uwagi działaniom z zakresu archeologii eksperymentalnej i rekonstrukcji historycznej jako formom popularyzacji nauk historycznych. Nawiązano też stałą, trwającą do dziś współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Epoki Kamienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego "BIFAS". Rozpoczęto też współpracę ze „Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Dziedzictwa Przemysłowego” oraz popularyzującym nauki historyczne, łódzkim Festiwalem Historycznym „Łódzka Wioska Historyczna”.